á pirmà puslapá   Tinklapio medis
 
             
Sieniniai kalendoriai Vizitinës kortelësAtvirukaiPopieriniai stoveliaiSkrajutës ir lapeliaiLankstinukai ir bukletai
Aplankai dokumentamsKalendoriaiAntspaudaiReklaminiai raðikliaiLapeliai uþraðams
Plastikiniai vokai bilietamsFirminiai maiðeliaiFirminiai CDMaketavimasPertvaros ES paramos projektø vieðinimas
 
vizitines korteles

Vizitinës kortelës

Mûsø áranga:
Spalvotos skaitmeninës spaudos aparatas Xerox DC12

Per trumpiausià laikà (net tà paèià dienà) galime pagaminti aukðtos kokybës vizitines korteles profesionaliu spausdintuvu Xerox DocuColor DC 12. Naudojame tik firminá 280 ir 330 gsm IVORY BOARD popieriø.

Jus galite uþsakyti vienpuses arba dvipuses korteles.
Vizitinës kortelës maketà galite uþsakyti pas mus arba pateikti savo failà.

Perþiûrëti fotobanke esanèias nuotraukas
ir pasirinkti Jûms tinkama galesite paspaudæ þemiau esantá banerá:
Royalty-free photos & vectors on www.depositphotos.com


Vizitinës kortelës / spalvotos / juodai-baltos / kombinuotos
Kainininkas 48 96 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 5000
Spalvotos vizitinës
(vienpusës, 4+0, 280 gsm)
12,00 19,00 36,00 53,00 69,00 85,00 95,00 107,00 118,00 129,00 139,00 273,00 407,00

667,00

Spalvotos vizitinës
(dvipusës, 4+4, 280 gsm)
22,00 34,00 64,00 93,00 121,00 149,00 165,00 185,00 203,00 220,00 236,00 458,00 683,00 1102,00
Juodai-baltos vizitinës
(vienpusës, 1+0, 280 gsm)
11,00 18,00 31,00 42,00 53,00 64,00 75,00 86,00 97,00 109,00 120,00 222,00 333,00 557,00
Juodai-baltos vizitinës
(dvipusës, 1+1, 280 gsm)
I pusë - splavota, II-juodai/balta
20,00 29,00 50,00 67,00 83,00 99,00 115,00 131,00 147,00 164,00 180,00 352,00 524,00 847,00
„Kombinuotos“ vizitinës
(dvipusës, 4+1, 280 gsm)
I pusë - splavota, II-juodai/balta
20,00 32,00 57,00 75,00 94,00 114,00 133,00 153,00 173,00 193,00 212,00 418,00 624,00 1027,00
Maketai.
Kainos pateiktos be maketavimo darbø kainos, pateikiant paruoðtà vizitinës kortelës maketà.
Vizitinës maketavimo kaina nuo 10,00 iki 30,00 Lt. Paruoðto maketo koregavimas: vardas, pavardë ir kt. tik 5,00 Lt
Gamybos terminas.
Mes stengiames pagaminti vizitinës korteles tà paèià darbo dienà. Standartinis gamybos terminas kiekiams iki 1000 vnt. kità darbo diena.
Nuolaidos.
Nuolaidos teikiamos individualiai. Praðome kreiptis asmeniðkai tel. 8~5 213 39 05, arba raðyti el. p.: info@elitinisdizainas.lt
Kainos.
Visos aukðèiau pateiktos kainos yra be PVM
 
Sieniniai kalendoriai • Vizitinës kortelësAtvirukaiPopieriniai stoveliaiSkrajutësLankstinukaiAplankai dokumentamsKalendoriai
AntspaudaiReklaminiai raðikliaiLapeliai uþraðamsFirminiai maiðeliaiFirminiai CDMaketavimasPertvaros
 
© 2004 — 2011 UAB "Elitinis dizainas". Visos teisës saugomos.